ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между НОВОМЕТ КГ ООД, гр. София, ул. Гео Милев № 30, Район Слатина, ЕИК 121273672, представлявано от Красимир Русков Геров, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин под формата на сайта nkgtools.com, наричан по-долу за краткост NKG tools, собственост на НОВОМЕТ КГ ООД.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИК

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: НОВОМЕТ КГ ООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Гео Милев № 30
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Гео Милев № 30
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Гео Милев № 30, email: sales@nkgtools.com, тел: +359 899 00 88 99
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 121273672
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 206899
 • Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg (2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: № BG121273672

ІІI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА NKG tools

NKG tools e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет https://nkgtools.com, чрез който ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от NKG tools стоки, включително следното:

 • Да създават профил за преглеждане на електронния магазин NKG tools и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с NKG tools чрез интерфейса на сайта на nkgtools.com, достъпен в интернет;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с NKG tools, съгласно поддържаните на сайта nkgtools.com начини за разплащане;
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от NKG tools;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на nkgtools.com в интернет;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от NKG tools чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в интернет на адрес nkgtools.com или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса на NKG tools стоки.
Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от NKG tools и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на nkgtools.com в интернет.
Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя или при извършване на регистрация, ако Ползвателят е направил такава и е въвел съответното име и парола за достъп, или съответно въведените данни, ако сключва договор за покупко-продажба като “гост“.

IV. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

НОВОМЕТ КГ ООД притежава търговската марка и домейна nkgtools.com и инсталирания върху него електронен магазин NKG tools. Цялото съдържание в електронния магазин NKG tools, а именно текстове, графични изображения, надписи, лога, вкл. и дизайнът на електронния магазин са собственост на НОВОМЕТ КГ ООД и са под закрила на Закона за авторско право. НОВОМЕТ КГ ООД разрешава на Ползвателя да упражни правото си на ползване на електронния магазин NKG tools само за лични нужди, но се изключва всяко ползване на съдържанието му с търговска цел.

НОВОМЕТ КГ ООД забранява на Ползвателя да копира, публикува, променя или разпространява, каквото и да е съдържание от електронния магазин NKG tools. Нищо в сключения между НОВОМЕТ КГ ООД и Ползвателя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на НОВОМЕТ КГ ООД последният да копира, публикува, променя или разпространява съдържанието в NKG tools – текстово съдържание, изображения, лога, надписи вкл. дизайн.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА NKG tools

Ползвателят може да използва NKG tools за сключване на договори за покупко-продажба на стоки по няколко начина:

 • чрез регистрация по електронен път, т.е. създаване на профил (акаунт) в NKG tools

Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика като зареди страницата „Моя акаунт“. Това става чрез попълване на данните от Ползвателя и натискане на бутоните „Регистриране“.

Ползвателят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.

След потвърждаването се създава акаунт (профил) на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 • като „гост“

Ползвателят има право да използва NKG tools за сключване на договори за покупко-продажба като „гост“, т.е. без регистрация и създаване на акаунт. В тези случаи той трябва да посочи име, телефонен номер, електронен адрес (имейл) и адрес за контакт и доставка.

 • чрез своя Facebook профил

Ползвателят може да направи регистрация в NKG tools чрез своя Facebook профил, като при влизане чрез този профил се предоставятна Доставчика основните данни за Ползвателя.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в NKG tools. Договорът се сключва на български език. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://nkgtools.com/obshtiusloviya/. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя или данните, които предоставя като „гост“ – име, телефон, адрес за доставка и контакт.

За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика или въведените такива като „гост“. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика (или след въвеждане на горепосочените данни при покупко-продажба като „гост“) и натискане на бутона Поръчка“. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 • Извършване на регистрация на nkgtools.com (NKG tools), ако няма такава и влизане в системата за извършване на поръчки на NKG tools чрез идентифициране с име и парола (ако Ползвателят няма регистрация и не желае да направи такава в NKG tools е възможно да пазарува без регистрация като „гост“ чрез предоставяне на необходимите данни);
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки на NKG tools и добавянето им към списък със стоки за покупка;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на способ и момент за плащане на цената;
 • Потвърждение на поръчката;

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в NKG tools, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта NKG tools. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на NKG tools.Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите преди сключване на договора, а именно след избор на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и зареждане на страницата за потвърждаване на покупката или на страница „количка“.

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика NKG tools преди сключването на договора за покупко-продажба. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта NKG toolsДоставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика стойността на стоките преди или в момента на доставката им. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми, не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на nkgtools.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика NKG tools. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. Ползвателят трябва да прегледа стоката веднага след доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните или ОРЗД). От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://nkgtools.com/lichnidanni/

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес https://nkgtools.com/my-account/

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на NGK tools, които имат регистрация. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://nkgtools.com/obshtiuslovia/, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта NKG tools. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 5.03.2018 г.